VÅR TEKNIK


Steg 1 pumpas det separerade vattnet från din slamavskiljare in i vår reningsprocess. Här sker först en extra avskiljning av eventuellt slam som kommit med.

 

Steg 2 renas vattnet från BOD, dvs syreförbrukande ämnen. Syre tillförs med hjälp luftpumpar och det bildas en biologisk oxidationsprocess, vilket gör att mikroorganismer växer till. Dessa bryter ner kolföreningarna i avloppsvattnet till koldioxid och värme. I detta steg renas även kväve som omvandlas till kvävgas. Kvävgasen liksom koldioxiden stiger med luftbubblorna i vattnet och ventileras ut. Inbyggt slamstoppsskydd renar partiklar mindre än 200 µm.

 

Steg 3 renas vattnet från fosfor. Genom vår patententerade aktiva fosforfälla som innebär att inga 500 kg filtersäckar måste bytas ut. Nu behövs endast 20 kg fyllas på. Fosforfällan är integrerad i reningsanläggningen. Miljöavloppets fosforfälla maler ner filtermaterialet till mycket små beståndsdelar och dessa binder sedan fosfatjonerna mycket mer effektivt än traditionella passiva fosforfällor (kalkfiltersäckar) och bildar metalljonkomplex. Totalt sätt fångas 96% av all fosfor. Här renas också vattnet från eventuella restpartiklar och fungerar som en efterpolering.

 

Steg 4  och sista steget renas vattnet från smittoämnen. Genom en unik mönsterskyddad UV rening. UV-reningsutrustning sitter traditionellt sett endast på utgående vattenledning. Detta medför en uppehållstid i en traditionell UV-reningsutrustningen är på endast några 10 dels sekunder och det behövs mycket liten störning för att bakteriereningen inte skall bli tillfredsställd. Miljöavloppets® mönsterskyddade UV rening innebär att hela vattenvolymen i sista steget cirkuleras genom UV-lampan upptill 30 000 liter vatten kan cirkuleras / dygn. Detta medför att UV-lampan endast behöver gå 1 timme/dygn och kan ge en livslängd på över 10 år!